சுவைகளும் - பூதங்களின் அணுக்கூட்டும்

1. இனிப்பு :
நீர் + நிலம் சேர்ந்தது 4 + 5 = 9 அணுக்கூட்டு.
2. புளிப்பு :
தீ + நிலம் சேர்ந்தது 3 + 5 = 8 அணுக்கூட்டு.
3. கசப்பு :
காற்று + விண் சேர்ந்தது 2 + 1 = 3 அணுக்கூட்டு.
4. கார்ப்பு :
காற்று + தீ சேர்ந்தது 2 + 3 = 5 அணுக்கூட்டு.
5. உப்பு :
தீ + நீர் சேர்ந்தது 3 + 4 = 7 அணுக்கூட்டு
6. துவர்ப்பு :
காற்று + நிலம் சேர்ந்தது 2 + 5 = 7 அணுக்கூட்டு.