அட்டமா சித்துகள்

1. அணுமா - அணுவைப்போல மிகச்சிறிதாக மாறுதல்
2. மகிமா - மலைபோல பெரிய தோற்றம் கொள்ளுதல்
3. இலகுமா - காற்றில் பஞ்சுபோல மிதத்தல்
4. கரிமா - நீரின் மேலும், நெருப்பின் மேலும் நடத்தல்
5. பிராப்தி - வேண்டியவற்றைப் பெற்றுக் கொள்ளூதல்
6. பிரகாமியம் - வேண்டியதை எல்லாம் வேண்டுவோருக்கு கொடுத்தல்
7. வசித்தும் - எல்லோரும் விரும்பும் நிலை அடைதல்
8. ஈசத்துவம் - ஈசனின் குணங்களையும் ஆற்றலையும் பெறுதல்

நாம் உண்ட உணவு நமக்குள் அடையும் மாற்றங்கள்

1. உணவு ரசமாகவும்
2. இரத்தமாகவும்
3. திசுக்களாகவும் (தசையாகவும்)
4. கொழுப்பாகவும்
5. எலும்பாகவும்
6. மஜ்ஜையாகவும்
7. விந்தாகவும் (சுரோணிதமாகவும்) என 7 நிலைகளாக

உண்ட உணவு மாற்றம் பெறுகிறது.